ตารางงานประชุม ดาวน์โหลด ตารางงานประชุม

เวลา รายละเอียด
07.30-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.15 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
“การเตรียมความพร้อมนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในโรงพยาบาล สู่การเป็นนักกำหนดอาหารวิชาขีพ”
โดย ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
09.15-10.00 น. พิธีมอบทุน TDA Research Award, TDA Junior Research Award, TDA Soybean Study Award, TDA Soymilk Study Award, TDA Quest-Yamamoto Award
10.00-10.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
10.30-11.30 น. Symposium 1: Update Nutrition and Diet Therapy Guideline
 • Thai clinical practice recommendations for nutritional management in adult hospitalized patients 2017: Enteral nutrition

โดย ผศ.พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Thai kidney guideline 2019

โดย พ.อ.นพ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 • Summary of DM guideline in 2020

โดย นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ดำเนินการอภิปรายโดย คุณภนิตา จตุรวิทย์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

11.30-12.15 น. Industry symposium1/บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
 • The role of diabetic specific formula in improving diabetes and obesity Outcomes

โดย รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • How to optimize nutrition counseling in diabetes and obesity patients?

โดย พันโทหญิง ดร. กรกต วีรเธียร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

12.15-13.15 น. อาหารกลางวัน
13.15-14.15 น. Symposium 2: Beyond the obesity, adipocyte and inflammation
 • Adipose and the nexus of inflammation

โดย รศ.พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Obesity paradox

โดย นพ. ธนน คงเจริญสมบัติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินการอภิปรายโดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

14.15-15.15 น. Symposium 3: Experience in bariatric surgery in Thailand
 • Does bariatric surgery work?

โดย นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Pre & Post diet prescription for bariatric surgery

โดย คุณอัฐพล เข็มทอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินการอภิปรายโดย อ.วรัญญา เตชะสุขถาวร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.15-15.45 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
15.45-16.30 น. Nutrition for runner: Challenges and considerations
โดย อ. กฤษฎี โพธิทัต โรงพยาบาลเทพธารินทร์
เวลา รายละเอียด
08.30-09.00 น. Competency standard for dietitians

โดย ผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

09.00-10.30 น. Symposium 4: Functional foods in health and disease
 • Common herb Using: Efficacy and safety concerns

โดย รศ.ดร. มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • Irritable bowel syndrome and FODMAPs diet

โดย ผศ.พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Probiotics, prebiotics and synbiotics & human health

โดย ผศ.ดร. ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

10.30-11.00 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
11.00-11.45 น. Industry symposium2/บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด Nourish the muscle, impact Survival: Evidence on the role of Nutrition in improving patient outcomes

โดย อ.พญ.ณิชา สมหล่อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.45-12.45 น. อาหารกลางวัน
12.45-13.30 น. Industry symposium3/บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
Role of immunonutrition in cancer patients

โดย อ.นพ.สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.30-14.00 น. Plant-based diet and health benefits: What dietitian should know?

โดย ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.00-14.30 น. Save the earth by textured soybean protein

โดย Professor. Dr. Shigeru Yamamoto, RD. Department of Food and Nutritional Sciences,Jumonji University, Japan

14.30-15.00 น. ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

โดย คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2562-2564

15.00-15.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
15.30-16.15 น. IDDSI in clinical practice

โดย อ.นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ คุณกาญจนา โสมดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

16.15-16.45 น. Important clinical resources in cancer for dietitian
โดย ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา รายละเอียด
08.30-10.00 น. Symposium 5: Disruptive innovation in hospital food service: Outsourcing
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

  โดย เรือโท พงศกรณ์ ล่องฉ้วน

 • สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

  โดย คุณสกาว มีแหวน

 • โรงพยาบาลวังเหนือ กระทรวงสาธารณสุข

  โดย คุณวราลักษณ์ บุญมาวงค์ ดำเนินการอภิปรายโดย อ.กัญชลี ทิมาภรณ์ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

10.00-10.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
10.30-11.15 น. Disruptive innovation in food and nutrition

โดย ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

11.15-12.00 น. Industry symposium4/บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ประเทศไทย) จำกัด Whey protein in Clinical Practice

โดย พญ.วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ โรงพยาบาลกรุงเทพ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.15 น. 1. Covid-19 กับการบริหารจัดการกลุ่มงานโภชนศาสตร์

โดย คุณยุทธนา พรหมอุ่น โรงพยาบาลสตึก
คุณมณี จันทร์ไทย โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

2. พี่เยี่ยมน้อง ตามแนวทางปฏิบัติงานโภชนาการ และการกำหนดอาหาร

โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ กรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

คุณอนุสรณ์ สนิทชน โรงพยาบาลอุดรธานี ดำเนินการอภิปรายโดย คุณประภาพันธ์ สวัสดิ์ผล โรงพยาบาลสมุทสาคร

14.15-15.00 น. Sharing innovative tools from TDA award
 • สื่อแนะนำกลุ่มอาหารสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้ยาความเสี่ยงสูง

โดย คุณจิรัฐิติกาล ดวงสา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

 • Protein card

โดย คุณดิษยชัย ไพรรุ่งเรือง นักกำหนดอาหารอิสระ

 • Application "diet caring for heart"

โดย คุณวิภาวี ศรีคำภา โรงพยาบาลเลิดสิน

 • Application สำหรับการประเมิน calcium ในคนไทยอายุ 35 ปี

โดย คุณกนกนาถ ด้วงช่วย โรงพยาบาลกรุงเทพ ดำเนินการอภิปรายโดย คุณสมศรี เตชะวรกุล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

15.00-15.30 น. จับรางวัลและปิดการประชุม
15.30-16.15 น. อาหารว่าง