CONFERENCE PROGRAM


Download


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.15 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
“ความร่วมมือของเครือข่ายนักกำหนดอาหารในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
09.15 – 10.00 น. พิธีมอบทุน TDA Research Award
และทุน TDA Soybean Study Award
10.00 – 10.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
10.30 – 11.15 น. Advanced Healthcare Accreditation (A-HA)
โดย อาจารย์ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์
11.15– 12.00 น. Industry Symposium 1 / บริษัทไทย โอซูก้า จำกัด
“Malnutrition Prevention and Nutrition Management in Cancer”

โดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
      อาจารย์ฐนิต วินิจจะกูล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น. การประยุกต์ใช้ IT ในการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในโรงพยาบาล
โดย นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ โรงพยาบาลราชวิถี
13.45 – 14.30 น. Updated DRGs Codes for Malnutrition
โดย นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
14.30 – 15.00 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
15.00 – 16.30 น. Update แนวทางปฏิบัติด้านโภชนาการและโภชนบำบัดในเด็กและผู้ใหญ่
โดย รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
      ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562
08.30 – 10.00 น. Symposium 1: Innovation in Food, Culinary Art and Dietetics
โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
      อาจารย์ชีวิน คเชนทร์เดชา วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ
      ภัคจิรา เบญญาปัญญา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
10.00 – 10.45 น. การบริหารจัดการอาหารในกรณีภัยพิบัติ
โดย สินีนาถ สุริยกาญจน์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
      วชิราภาณ์ ตรีเย็น โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
10.45 – 11.15 น อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
11.15 – 12.00 น. Industry Symposium 2 / บริษัทแบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
“Assessment of Cognitive Function and Results from a Clinical Trial with Cognitive Endpoints to Assess the Effectiveness of a Chicken Peptide Supplement”

โดย รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Symposium 2: การบริหารจัดการอาหารในบริบทต่าง ๆ
ทัณฑสถาน
โดย คชผล ไกรแสงศรี ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
โรงเรียนไทย โดย ละออง สาลีพวง โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงเรียนนานาชาติ โดย จิรประภา บุญปาน โรงเรียนบางกอกพัฒนา
ศาสนาพุทธ (พระสงฆ์) โดย จิรัฐติกาล ดวงสา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ครัวฮาลาลสู่ชุมชน โดย นิตยา กิจชอบ โรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14.30 – 15.00 น. ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
โดย คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารฯ วาระ 2560-2562
15.00 – 15.30 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
15.30 – 16.15 น. Green & Clean Plus
โดย อุไรพร วสันต์ขจร โรงพยาบาลลำปาง
      ศรีกัลญา เรืองเกษม โรงพยาบาลบุรีรัมย์
16.15 – 16.45 น. การทำ QR Code
โดย วิภาวี ศรีคำภา โรงพยาบาลเลิดสิน

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562
08.30 – 09.30 น. Workshop 1: Case study Nutrition Care Process
โดย พ.ต หญิง ดร.กรกต วีรเธียร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
      เสาวดี อาญาเมือง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
09.30 – 10.30 น. Workshop 2: อาหารฝึกกลืน
โดย ราตรี บุญพิทักษ์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
      พัชรวีร์ ทันละกิจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.30 – 11.00 น. อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
11.00 – 12.00 น. Workshop 3: มาตรฐานการเตรียมวัตถุดิบ
โดย ฉัตรระวี บุรินทร์ และคณะ โรงพยาบาลราชวิถี
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Symposium 3: Diet Trends For 2019
Ketogenic Diet โดย อาจารย์ฐนิต วินิจจะกูล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Intermittent Fasting Diet โดย สมิทธิ โชติศรีลือชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
14.00 – 14.45 น. ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ “หมอยาท่าโฉลง”
โดย วิทยากรแพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14.45 – 15.15 น. จับรางวัลและปิดการประชุม
อาหารว่าง