REGISTRATION


สถานะภาพ กำหนดเวลา ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562
ภายในวันที่ 16-19 เมษายน 2562
3,000
3,200
ไม่ใช่สมาชิก ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562
ภายในวันที่ 16-19 เมษายน 2562
3,300
3,500
นิสิต/นักศึกษา ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562
ภายในวันที่ 16-19 เมษายน 2562
800
1,000

หมายเหตุ: นักศึกษาให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษาในการสมัครด้วย ได้รับเอกสารการประชุม, กระเป๋า, และอาหารว่างกล่อง ไม่รวมอาหารกลางวัน

การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครเข้าประชุมฯ
1.ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 405-791942-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
2. ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงิน Pay in มาที่
E-mail : thaidietetics.conference@gmail.com หรือส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน Pay in
พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลผู้เข้าประชุมฯ ทางโทรสาร 02 714 2656

หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
งดรับการลงทะเบียนและชำระเงินในวันประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียน E-mail: thaidietetics.conference@gmail.com
คุณภูมสิริ ใจเย็น โทรศัพท์ 02 714 2590-1 (ตั้งแต่ 10.00 - 17.30 น.)