SPEAKER PANELพันตรีหญิง ดร. กรกต วีรเธียรผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการนางพัชรวีร์ ทันละกิจนางวีรยา โสติประวัตินางสินีนาถ สุริยกาญจน์ศ.เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์อาจารย์ คชผล ไกรแสงศรีอาจารย์ จิรประภา บุญปานอาจารย์ จิรัฐติกาล ดวงสาอาจารย์ ฉัตรระวี บุรินทร์อาจารย์ ชีวิน คเชนทร์เดชาอาจารย์ ฐนิต วินิจจะกูลรศ.ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์อาจารย์ นิตยา กิจชอบนพ. บริรักษ์ เจริญศิลป์อาจารย์ ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์รรศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์อาจารย์ ราตรี บุญพิทักษ์อาจารย์ ละออง สาลีพวงน.ส. วชิราภรณ์ ตรีเย็นอาจารย์ วิภาวี ศรีคำภาอาจารย์ ศรีกัลญา เรืองเกษมผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุลนพ. สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญอาจารย์ สมิทธิ โชติศรีลือชาดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัสอาจารย์ เสาวดี อาญาเมืองอาจารย์ อุไรพร วสันต์ขจร